​+48 71 352 78 13 

USŁUGI SAPERSKIE

Usługi saperskie wykonujemy na podstawie decyzji BZ-ZKSO.68.55.2015.TW1 wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 109136.

Na terenie całego kraju ciągle zalegają duże ilości przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Podczas wykonywania prac ziemnych można natrafić na przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz mogą zniszczyć sprzęt budowlany.

Proponujemy Państwu sprawdzenie terenu przeznaczonego pod inwestycję. Prace te polegają na wykrywaniu przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu takich materiałów jak: miny, pociski, moździerze, amunicja, granaty itp. Wszystkie przedmioty będą zabezpieczone i chronione przed osobami postronnymi w magazynie polowym do czasu przekazania POLICJI i PATROLOWI SAPERSKIEMU. Po zakończeniu prac przekazujemy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją fotograficzną i certyfikatem czystości terenu.

Nadzór saperski prowadzimy na mocno zanieczyszczonym terenie: infrastruktura, torowiska, linie wysokiego napięcia , wysypiska śmieci itp. ( brak możliwości użycia detektorów metali , duże nasycenie przedmiotów metalowych) W takich miejscach jest zalecane prowadzenie nadzoru saperskiego.

Prowadząc nadzór saperski zwiększamy bezpieczeństwo prac wykonywanych w terenie zagrożonym występowaniem przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego , zapewniając jednocześnie ciągłość prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwo ludzi pracujących na danym terenie.

Prace saperskie wykonują wysokiej klasy specjaliści uprawnieni do prowadzenia prac związanych z dostępem do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Są to przede wszystkim byli żołnierze zawodowi: oficerowie i podoficerowie, absolwenci Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz Akademii Wojsk Lądowych. Saperzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac saperskich na terenie Polski oraz poza jej granicami. Niektórzy z nich byli instruktorami szkolącymi patrole rozminowania dla misji UN i ONZ. Osoby te gwarantują rzetelne i zgodne ze sztuką saperską wykonanie prac. 

Oferta w zakresie usług saperskich obejmuje:

  • sprawdzenie terenu na obecność niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych do głębokości określonej w zawartej umowie,
  • wydobycie z ziemi oraz zabezpieczenie przedmiotów z terenu wykrycia należącego do kontrahenta i przekazanie ich policji oraz wojskowemu patrolowi rozminowania lub grupie niszczenia niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • nadzór saperski w trakcie prowadzonych inwestycji,
  • wykonanie stosownej dokumentacji potwierdzającej sprawdzenie i oczyszczenie terenu oraz wystawienie certyfikatu,
  • wydobywanie i usuwanie przedmiotów niebezpiecznych pod wodą, poprzez wykwalifikowanych nurków. 
WRÓĆ 

Referencje

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, ustalimy szczegóły naszej współpracy.

KONTAKT